Eignir

Eignir 2021 2020
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir 227.803.562 226.957.562
Vélar og bifreiðar 73.808.422 72.619.941
Golfvöllur 380.607.086 362.553.457
Fastafjármunir samtals 682.219.070 662.130.960
Veltufjármunir
Birgðir 12.963.219 6.007.082
Viðskiptakröfur 1.929.608 4.721.611
Aðrar skammtímakröfur 5.150.006 0
Bankainnistæður 833.470 13.387.450
Veltufjármunir samtals 20.876.303 24.116.143
Eignir alls 703.095.373 686.247.103

Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé 2021 2020
Eigið fé
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 345.695.254 326.695.254
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 281.311.884 269.249.563
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 8.141.542 12.062.321
Eigið fé samtals 635.148.680 608.007.138
Langtímaskuldir
Veðskuldir 31.664.273 54.700.377
Næsta árs afborgun -3.958.034 -4.224.500
Langtímaskuldir samtals 27.706.239 50.475.877
Skammtímaskuldir
Hlaupareikningslán 13.066.580 0
Viðskiptaskuldir 9.345.525 8.720.861
Ógreitt vegna starfsfólks 12.174.019 12.110.617
Ógreiddur virðisaukaskattur 1.696.296 2.708.110
Næsta árs afborgun langtímalána 3.958.034 4.224.500
Skammtímaskuldir samtals 40.240.454 27.764.088
Skuldir og eigið fé alls 703.095.373 686.247.103